Referat fra bestyrelsemøde d. 11/12 2014

Referat fra bestyrelsemøde d. 11/12 2014

12-12-2013

Frederikssund den 12. december 2013

Deltagere: Ib Eland, Poul Erik Christiansen, Louise C. Larsen, John Drescher, Claus Honoré

Referant: John

Distribution: Bestyrelse, suppleanter, seniorinstruktør.

Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Poul Erik den 11. december med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Orientering fra Landssekretariatet og andre nyheder.

3. Økonomi.

4. Medlemsstatus.

5. Arrangementer. Hyggeaften den 17. januar 2014

Kommende generalforsamling

6. Eventuelt.

Ad pkt.1.

 Eneste kommentar til referatet fra forrige bestyrelsesmøde kom fra Poul Erik, der informerede om at han ikke havde nået at tage kontakt til Natteravnene København, for at informere om vores planer om at gå nogle vinterture i deres distrikt.

 Referatet fra foregående bestyrelsesmøde blev herefter godkendt.

Ad pkt. 2.

 Poul Erik sender mail med referat fra formandsmødet til bestyrelse og suppleanter.

 Undersøgelsen fra KORA sendes som link til alle frivillige.

 Der lægges et link på vores Facebook side vedrørende prisen fra Kronprinseparrets Fond.

 Næste landsmøde afholdes den 5. april 2014. Det er blevet besluttet at landsmøder fremover kun afholdes hvert andet år.

Ad pkt. 3.

 Kasserer Louise C. Larsen orienterede om foreningens økonomi. Kassebeholdningen er p.t. på kr. 17.287,01.

 Foreningens ansøgning til Frederikssund Kommune vedrørende §18 tilskud bliver først afgjort ultimo december 2013, så der er stadig stor usikkerhed med hensyn til næste års budget.

Ad pkt. 4.

 Foreningen har 24 frivillige. Der er indenfor de næste 6 uger 5 nye, der skal med på tur som føl. Det blev diskuteret hvad vi skal gøre for ikke at skræmme nye frivillige væk, når de er med som føl. Turen skal hverken være for kedelig eller for "spændende", så det blev foreslået at tage en tur med S-toget til København, når der er nye frivillige med.

Ad pkt. 5

 Den 17. januar er den årlige hyggeaften for de frivillige. Der er bestilt bowlingbaner, og der er reserveret bord på Bolini's Familierestaurant. Invitationen blev godkendt, og det blev besluttet at lave billetter til drikkevarer i bowlinghallen.

 Generalforsamlingen afholdes den 11. marts kl. 18:30 i Bibliotekssalonen.

Ad pkt. 6.

 Det blev foreslået at oprette en liste med backup frivillige, der er klar såfremt der kommer afbud til en tur. Forslaget fremlægges på den kommende generalforsamling.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet. Næste bestyrelsesmøde er den 18. februar kl. 19:00 hos Louise.

På bestyrelsens vegne

John Drescher