Referat fra Generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamling 2008

22-03-2008

Referat fra generalforsamling d. 10.03.2008.

Tilstede var: 
Karina Jensen - Henrik Andersen - Birger Vick - Lars Mardov - Jens-Erik Zachariassen - Søren Kilmose - Hanne Bro Jørgensen -  Henrik Olsen - Pia Gars Jensen - Eli Buen - Jens Nielsen -  Dorrit Andersen og Annemarie Enevoldsen.

 Dagsorden

1.     Valg af dirigent
2.     Valg af referent
3.     Formandens beretning
4.     "Årets gang" fra Landssekretariatet
5.     Regnskab
6.     Budget
7.     Indkomne forslag
8.     Valg af bestyrelse.

  • A: formand
  • B: bestyrelsesmedlemmer
  • C: suppleanter

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant
10.   Eventuelt

Ad 1)         Dorrit bød velkommen og forsamlingen valgte med applaus Henrik Olsen til dirigent.

                Henrik Olsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2)         Annemarie valgtes til referent.

Ad 3)         Formanden Dorrit Andersen aflagde beretning. ( vedhæftet )

                 Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4 )        Årets gang fra landssekretariatet.

Dorrit gennemgik kort årsberetningen fra Natteravnenes landssekretariat             
-> Der bliver på hovedkontoret arbejdet frem til et generationsskifte.
-> Der er nogle tiltag i gang for at fremme den etniske deltagelse iarbejdet som natteravn.
-> Det er jubilæumsår.

Beretningen medsendes som vedhæftet fil til referatet.

Ad 5)         Regnskab.

                 Søren fremlagde regnskab for året og hovedtallene var:
                 Saldo pr. 01.01.07       + 6.600,-

                 Indtægter:
                 Nordea pris                     4.000,-
                 Kommunalt tilskud       10.500,-
                 Donation fra Spejderne  10.000,-
                 Renter                               247,16

                 Diverse udgifter               5.479,15

 

                 Årets balance               25.872,87

 

 

                 Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

 

Ad 6)         Budget.

Budgettet anslået til at være på Kr. 25.800,- inkl. donationer til landssekretariat.

 

 

                 Budgettet blev vedtaget.

 

 

 

Ad 7)         Der var ingen indkomne forslag - punktet udgik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 8 )        Valg af bestyrelse.

 

Inden man gik til valghandling benyttede den afgående bestyrelse lejligheden til kort at orientere om omfanget af arbejdet i den afgående bestyrelse.

Der har været afholdt møde ca. 1 gang pr. måned - undtaget er juli og december. De vigtigste opgaver der venter den ny bestyrelse er økonomi,

tur planlægning og kontakt til landssekretariatet og SSP.  Opbygning af den ny hjemmeside er også en opgave der venter.

Man har heldigvis ikke haft behov for at gå ud og aktivt søge sponsor støtte - men der ligger flere muligheder og venter, b.la kan man søge spillehalsmidler fra vor lokale "pitten".

 

 

 

Derefter blev der valgt ny bestyrelse:

 

Formand - Karina Jensen blev valgt enstemmigt.

 

Medlemmer -              Birger Vick blev genvalgt.

                                   Jens - Erik Zachariassen blev genvalgt

                                   Hanne Bro Jørgensen blev valgt til kasserer.

                                   Lars Mardov blev valgt. 

 

Suppleanter:

                                   Ulla Knudsen blev valgt via Jens - Erik

                                   Jens Nielsen blev valgt.

 

 

 

                 Jens Nielsen har som mærkesag at han håber at Midtpunktet kan

inddrages i natteravnenes område langt mere end nu og håber ved sin deltagelse i bestyrelses arbejdet som suppleant at kunne påvirke i den retning.

 

 

                 Valget blev godkendt.

 

 

Ad 9 )        Valg af revisor og suppleant.

 

                 Revisor -    Dorrit Andersen blev valgt enstemmigt

                 Suppleant   Søren Kilmose blev valgt enstemmigt.

 

 

                 Valget blev godkendt.

 

 

 

 

Ad 10 )      Den afgående bestyrelse stiller sig naturligvis til rådighed for en lempelig overdragelse af arbejdet - Henrik Andersen vil gerne følge igangværende tur plan til dørs, ligesom alle andre "afgående" gerne stiller op med gode råd og erfaring.

Det aftaltes at afholde et overdragelsesmøde først i april.

 

Dorrit vil undersøge med landssekretariatet om der er kommet en løsning på problematikken omkring kontakter til politiet.   Hvem man melder sig af - og på til og hvem der er kontakt for Farum.

 

Dorrit orienterede om Lions havnefest ved furesøbad d. 31 maj, hvor ravnene er velkomne til både at være til stede for at hverve nye medlemmer og ligeledes til at deltage i aftenarrangementet i "de gule jakker"

 

Dorrit og Hanne orienterede om et spændende projekt i 6te klasserne hvor man arbejde lidt med begrebet social overdrivelse - gående primært på rygning og forbrug af spiritus, og hvordan vrangforestillinger om andres forbrug er med til at påvirke børnene.  Projektet er styret af charlie fra SSP og man arbejder på at inddrage natteravnene lidt i projektet.

 

Herefter var generalforsamlingen slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Referent: Annemarie Enevoldsen.